HỘI TỪ THIỆN

  "MỞ RỘNG TRÁI TIM"

Hãy tham gia chương trình làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại VIỆT NAM!

Liên lạc với hội qua email dưới đây:

stichtingopenhart2009@yahoo.com

 


Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.

Ủng hộ tài chánh


Hội  “MỞ RỘNG TRÁI TIM” là một tổ chức trung lập. Làm việc phi chính trị, không phân biệt tôn giáo và thành phần.


Mọi sự ủng hộ tài chánh cho chương trình từ thiện của hội, xin quí mạnh thường quân vui lòng chuyển vào trương mục như sau:


ABN-AMRO  BANK

Số trương mục:

IBAN: NL53ABNA0474493342


Tên: Stichting OPEN HART

Tên vùng: HOOFDDORP

Người ở  ngoài nước HÒA LAN xin điền thêm số dưới đây:

BIC   : ABNANL2A


Chuyển tiền qua PayPal:

stichtingopenhart2009@

yahoo.com


Hội từ thiện MỞ  RỘNG TRÁI TIM được sở thuế vụ tại Hòa Lan chánh thức công nhận và được sắp tên vào danh sách ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

- RSIN/ fiscaal nummer ANBI

819809159 (mã số thuế)

Quí mạnh thường quân có thể điền số tiền ủng hộ từ thiện vào giấy khai thuế hàng năm.

 

TẤT CẢ MỌI SỐ TIỀN ỦNG HỘ  CỦA QUÍ MẠNH THƯỜNG QUÂN SẼ ĐƯỢC HỘI SỬ DỤNG ĐÚNG VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỘI ĐÃ ĐỀ RA. HỘI KHÔNG PHẢI CHI TRẢ CHO BẤT KỲ TỐN KÉM NÀO KHÁC NGOÀI VIỆC LÀM TỪ THIỆN!

 


Xem ảnh 2011