Stichting

Open Hart

Geef een donatie vandaag en help de kinderen en bejaarden van Vietnam

Uw bijdrage

Stichting OPEN HART is een neutrale organisatie.

Bij het verlenen van hulp wordt er niet naar achtergronden gekeken. De stichting hoopt in de toekomst nog meer voor mensen in VIETNAM te kunnen betekenen. U kunt de stichting ondersteunen door een bijdrage te storten op:

BANKREKENING:

Het is in verband met het opheffen van de stichting niet meer mogelijk aan de stichting te doneren.

Stichting Open Hart is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

- RSIN/fiscaalnummer ANBI

819809159

Dit houdt in dat giften door particulieren en bedrijven aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

De stichting OPEN HART garandeert u dat al het geld dat de stichting ontvangt, rechtstreeks ten goede komt aan de hulpbehoevenden in VIETNAM. Bestuurskosten, reiskosten, vergoedingen  ...enzovoort.. bestaan niet.

Bestuur


Het bestuur wordt gevormd door:


- V.L. Hang             VOORZITTER


- B. Hondeveld        PENNINGMEESTER


- Michel Bouman     SECRETARISDe heer V. L. Hang komt oorspronkelijk

uit Vietnam en woont sinds 1980 in

Nederland. Hij werkt als goudsmid bij een juwelierswinkel in Amsterdam. Hij is

getrouwd en heeft een zoon. Omdat hij

zich het moeilijke leven van armen en

gehandicapten in Vietnam aantrekt en

zijn bestaan zin wil geven, richt hij in

2009 stichting Open Hart op. Als een

praktiserende zen boeddhist geeft hij maandelijks een lezing Boeddhisme bij hem thuis en alle lezingopbrengsten gaan naar de goede doelen van de stichting.* De heer Ben Hondeveld is van beroep accountant/belastingadviseur en ruim 25 jaar werkzaam in het vak. Hij runt een eigen kantoor in Hoofddorp met 30 man personeel waar men met name het kleine tot middelgrote MKB bedient. Hij is getrouwd en heeft twee zonen. Naast zijn drukke baan is hij actief voor een aantal stichtingen en verenigingen, is hij  regelmatig in de sportschool te vinden en speelt hij graag een partijtje schaak. Geraakt door de mooie werkzaamheden die de Stichting Open Hart in Vietnam doet, werd hij in 2011 penningmeester van de stichting.


*

De heer Michel Bouman is getrouwd met een Vietnamese vrouw en werkzaam in het basisonderwijs. Tijdens zijn reizen naar Vietnam heeft hij gezien hoeveel hulpbehoevenden er zijn in dit land. Samen met stichting Open Hart wil hij deze mensen een steun in de rug bieden. In 2015 werd hij secretaris van de stichting.


  


BELEIDSPLAN ‘Stichting Open Hart 2018-2028’


Inleiding

Dit beleidsplan geeft uitwerking aan de doelstellingen van “Stichting Open Hart” en de wijze waarop deze de komende jaren worden uitgevoerd. Het beleidsplan zal periodiek worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.


Werkzaamheden van de stichting

Zoals opgenomen in de oprichtingsakte is het doel van de stichting voornamelijk het verstrekken van hulp aan hulpbehoevenden in Vietnam. Een en ander wordt geconcretiseerd middels het persoonlijk (voor eigen rekening) afreizen door het bestuur van de stichting naar Vietnam waar van de verworven fondsen goederen worden aangeschaft die vervolgens worden rondgebracht bij weeshuizen, bejaardenhuizen, soortgelijke instellingen, enzovoort. Daarbij wil de stichting niet alleen directe hulp bieden middels het verstrekken van vooral voedsel, maar ook indirecte hulp middels het financieren van schoolkosten, het verstrekken van startleningen ten behoeve van een eigen bedrijf, enzovoort. Dit laatste met als doel dat de hulpbehoevenden op termijn zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Het doel is eens per twee of drie jaar naar Vietnam af te reizen, afhankelijk van de verworven fondsen. Middels video en foto van de werkzaamheden worden donateurs en andere belangstellenden op hoogte gebracht van de activiteiten van de stichting.


Wijze van fondswerving

Donateurs voor de stichting worden geworven

- middels het persoonlijke netwerk van het bestuur;

- middels een stand op bijeenkomsten;

- middels de website

- middels het houden van lezingen.

Aan belangstellenden worden DVD’s verstrekt met een verslag van de werkzaamheden, waarna ze persoonlijk benaderd worden met de vraag of ze belangstelling hebben donateur te worden.

Het plan is om het aantal donateurs uit te breiden middels het benaderen van bedrijven, het versturen van mailings en het benaderen van charitatieve instellingen.


Beheer vermogen

Van alle inkomsten en uitgaven van de stichting zal een administratie worden bijgehouden.

Aan donateurs wordt in het reisverslag verantwoording afgelegd van de bestede fondsen middels een overzicht van alle zaken die zijn aangeschaft voor en alle gelden en middelen die zijn verstrekt aan de hulpbehoevenden.


Financiële verantwoording en controle

Als (externe) penningmeester van de stichting fungeert de heer B. Hondeveld. Hij is openbaar accountant en in die functie werkzaam bij Activa, Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Hoofddorp  (b.hondeveld@activagroep.nl),

Door hem worden jaarlijks (belangeloos) de administratie van de stichting gecontroleerd en de financiële verantwoording opgesteld. Voor de rest geeft hij de stichting gevraagd en ongevraagd advies over alle administratieve en fiscale aangelegenheden.


Het bestuur van de stichting geniet geen vergoeding buiten de noodzakelijke kosten (niet zijnde reiskosten) die door hen worden gemaakt.


Hoofddorp, 3 mei 2018


Bestuur Stichting Open Hart

namens deze, V.L. Hang

Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.